Home

Biddinghuizen beste kandidaat

Biddinghuizen beste kandidaat 26 september 2007.  Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Flevoland spreken zich uit voor een evenemententerrein bij Biddinghuizen. Op dit terrein vinden nu al diverse festivals plaats, zoals het Lowlands Festival en Arrow Rock.

GS baseren zich op een door Ingenieursbureau Arcadis uitgevoerd onderzoek waarin Biddinghuizen gunstiger scoort dan andere potentiële locaties bij Almere en Emmeloord.

In het onderzoek is uitgegaan van het worst case-scenario met een grootschalig meerdaags evenement. Een grootschalig evenemententerrein heeft effecten op de omgeving door verkeer, openbaar vervoer, geluid, luchtkwaliteit, natuur, ruimtebeslag en de bereikbaarheid van hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance). Deze effecten zijn in het onderzoek onderzocht en gemeten.

Onderzoek
Ingenieursbureau Arcadis heeft in opdracht van GS drie locaties onderzocht. Een locatie in Almere (strook aangegeven tussen de Lage Vaart en de A6 (ter hoogte van de afritten 7 en 8, ingeklemd tussen de A6, de Lage Vaart, de Spectrumdreef en de Buitenring.) een locatie in de Noordoostpolder (Emmeloord langs de Kuindervaart, tussen de Oosterringweg, de Burchtweg en de A6) en de locatie Biddinghuizen. Deze drie locaties zijn, na raadpleging van de gemeenten, boven tafel gekomen. Arcadis heeft voor deze drie locaties een zogenoemd Plan-MER opgesteld omdat het gaat om locaties groter dan 50ha en omdat er Natura 2000 gebieden in de omgeving van de te onderzoeken locaties liggen.

Draagvlak
De locatiekeuze past binnen de door de provincie gestelde voornemens om met verbreding van het economisch draagvlak (met name in de sector recreatie en verkeer) de vitaliteit van de zone van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland langs de randmeren tussen Ketelhaven en de Stichtse brug en landinwaarts tot de Hoge Vaart te versterken. Door de gemeente en/of initiatiefnemers moeten maatregelen worden getroffen om schade en hinder zo veel mogelijk te verkleinen. De te treffen maatregelen hangen af van aard en omvang van het evenement. De gemeente Dronten zal met een bestemmingsplan en een bijbehorende project-MER aangeven op welke wijze invulling kan plaatsvinden met toepassing van de in het Plan-MER geformuleerde aanvullende maatregelen om schade en hinder zoveel mogelijk te beperken. Het onderzoek van de provincie geeft gemeente de nodige handvatten.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan zal, met het bijbehorende Plan-MER, 6 weken ter inzage worden gelegd. Dat zal gebeuren op de gebruikelijke wijze via een aparte publicatie. Diverse instanties krijgen gelegenheid te reageren. Ook worden de commissie Ruimte en Provinciale Staten geraadpleegd. Na verwerking van alle reacties zullen GS tot vaststelling van de Uitwerking overgaan. De Uitwerking zal deel gaan uitmaken van het Omgevingsplan Flevoland 2006. Eerder hebben Provinciale Staten aan GS gevraagd, middels een uitwerking van het Omgevingsplan, de mogelijkheden van een grootschalig evenemententerrein in Flevoland te onderzoeken en vorm te geven.

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Dit is een website van BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat