Home

Gemeente, provincie en Six Flags werken samen

1 september 2004.  In opdracht van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) is door bureau ZKA Consultants & Planners onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Nationaal Evenementen Terrein (NET).

Het onderzoek is actief begeleid door een groep van specifiek deskundigen vanuit NBTC, overheden en bedrijfsleven. De locatie nabij Six Flags Holland in Biddinghuizen biedt de meeste voordelen.

Twee nationale terreinen
De achterliggende reden van de studie naar een Nationaal Evenemententerrein is de moeilijke plaatsbaarheid van grote evenementen.

Een NET biedt de juiste mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de evenementensector. De centrale conclusie is dat een NET haalbaar is. Gekeken is naar de marktmogelijkheden, de exploitatie, ruimte, draagvlak en commercialisatie.

De onderzoekers komen verder tot de conclusie dat er op nationaal niveau ruimte is voor een tweetal nationale evenemententerreinen, met aanvullend en ondersteunend een viertal regionale voorzieningen nabij grotere stedelijke regio’s.

Locatie-onderzoek
Bij aanvang van het haalbaarheidsonderzoek is door het NBTC een oproep gedaan om kandidaat-locaties aan te melden. Meer dan twintig partijen hebben zich aangediend.

Vervolgens is een lijst van kansrijke locaties vastgesteld. Locaties die dus centraal zijn gelegen, voldoende ruimte kunnen bieden en niet al te zeer worden belemmerd door omgevingsfactoren. Aldus ontstond een short-list van vijf locaties die zijn getoetst aan aspecten als marktpotentie, exploitatiemogelijkheden en beleid (d.w.z. er dienen op voorhand geen belemmeringen te bestaan vanuit natuur, milieu of veiligheid).

Meerwaarde Biddinghuizen
De locatie Six Flags Holland / Jamboree in Biddinghuizen biedt grote voordelen. De locatie ligt geografisch centraal in Nederland. De bereikbaarheid is een aandachtspunt, maar zal door de komst van de Hanzelijn sterk verbeteren.

Bovendien is de locatie reeds bekend van grote evenementen als A Campingflight To Lowlands en andere grootschalige, maar niet geografisch gebonden evenementen.

De koppeling met het naastgelegen themapark heeft meer dan eens zijn meerwaarde bewezen. De marktpotentie van deze locatie is derhalve bijzonder hoog.

Het gebied wordt reeds als een evenemententerrein geëxploiteerd. Wel is voor een nationaal evenemententerrein een zekere schaalvergroting vereist.

Professionele partijen, zoals Mojo Concerts BV & ID&T verzorgen reeds evenementen op (delen van) de locatie. Hierdoor is veel expertise beschikbaar, ook bij de gemeente Dronten.

Toplocatie
Voor de provincie Flevoland, de gemeente Dronten en Six Flags Holland vormden de uitkomsten van het rapport een bevestiging van wat zij noemen een Toplocatie. “Er is veel specifieke expertise ontwikkeld bij de gemeente Dronten”, aldus wethouder Annie Haverkort. “Onze lerende organisatie is in staat om samen met private partijen en de provincie Flevoland tot een duurzame ontwikkeling te komen”.

De reeds bestaande bestemmingen en vergunningen zullen moeten worden uitgebreid. Het wegnemen van knelpunten, vooral op het terrein van veiligheid en milieu, vraagt –naar de mening van de opstellers van het haalbaarheidsonderzoek- vooral heldere keuzes van de Rijksoverheid. De wethouder wil hierover samen met de provincie afspraken maken met Den Haag: “In feite zullen we tot een stuk raamwetgeving moeten zien te komen die het houden van evenementen / festivals in de gemeente Dronten vereenvoudigt, zonder dat dit tot concessies leidt op het gebied van veiligheid en milieu. De locale overheid kan zich dan beperken tot het fysieke toezicht.

Het bijzondere karakter van een Nationaal Evenemententerrein vraagt om een goede verankering van milieuaspecten en het veiligheidsvraagstuk op nationaal niveau. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de wijze waarop de opschaling van met name de politie kan worden georganiseerd en gefinancierd”.

Economische betekenis
In een permanente voorziening kunnen de kosten worden verlaagd als gevolg van meer efficiency. Door het organiseren van meer festivals op één terrein is de besparing nog interessanter. De kosten worden immers gedeeld door meer evenementen. Primair wordt daarbij gedacht aan eendaagse evenementen of meerdaagse festivals op het gebied van muziek, dance, identity en lifestyle.

Andries Greiner, gedeputeerde van de provincie Flevoland: “Het rapport veronderstelt grote besparingen als gevolg van het bundelen van activiteiten, maar ook het aangaan van investeringen die anders nooit rendabel te maken zijn.

De gedeputeerde Economische Zaken wijst ook op de enorme economische spin-off van het project: “De jaarlijkse omzet van een nationaal evenemententerrein op basis van gemiddelde bestedingen van bezoekers wordt geschat op circa € 66 miljoen. Deze bestedingen corresponderen met een werkgelegenheid van circa 850 fte, waarvan 625 arbeidsplaatsen onder de directe werkgelegenheid zijn scharen”.

De kosten van een nationaal evenemententerrein worden geschat op 53 tot 63 miljoen Euro. De general manager van Six Flags Holland, Marcel Schonenberg verwacht in Biddinghuizen op een lager investeringsbedrag uit te komen. “We hebben weer net Lowlands te gast gehad. Een groot deel van de noodzakelijke infrastructuur is er al. Het is nu zaak te kijken welke voorzieningen zich lenen voor een meer permanente vorm. Daarbij zal het voormalige jamboreeterrein een perfecte rol kunnen spelen”.

Eric van Eerdenburg, verantwoordelijk voor het Lowlands Festival, juicht de totstandkoming van een nationaal terrein in Biddinghuizen toe: 'we hoeven dan niet meer ieder jaar voorzieningen, zoals afrastering, bruggen etc., aan te brengen. Dat bespaart enorm op de organisatiekosten.'

Gemeente Dronten, provincie Flevoland en Six Flags Holland zullen met de particuliere sector tot een verdere uitwerking van het concept in Dronten komen.

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Dit is een website van BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat