Home

Evenemententerrein past het best in Biddinghuizen

19 juni 2008.  De locatie Biddinghuizen is volgens de provincie Flevoland het meest geschikt voor het realiseren van een evenemententerrein in Flevoland.

De initiatiefnemer en gemeente Dronten dienen bij de invulling van een concreet plan wel voldoende aandacht te besteden aan maatregelen die verkeershinder en geluidshinder kunnen voorkomen.

In het Omgevingsplan Flevoland 2006 is vastgelegd dat de provincie ruimte wil bieden aan een grootschalig evenemententerrein binnen het grondgebied van de provincie. Daarbij hebben Provinciale Staten eerder de voorkeur uitgesproken voor de locatie Biddinghuizen. Die voorkeur zou nader moeten worden onderzocht.

In de afgelopen tijd is een onderzoek ingesteld naar de effecten van het evenemententerrein op deze locatie op de omgeving. Ook is gekeken naar twee andere locaties in de provincie, één in Almere en één in Emmeloord. De voorkeur voor Biddinghuizen blijft na dit onderzoek overeind.

Tegen het ontwerp-uitwerkingsplan zijn 18 zienswijzen ontvangen. Ook hebben enkele instanties op- en aanmerkingen gemaakt. Vele hadden betrekking op de geluids- en verkeersoverlast.

Andere opmerkingen betroffen de mogelijke hinder en overlast op de natuur en de omgeving. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft aangegeven dat met het treffen van beperkende (mitigerende) maatregelen de locatie Biddinghuizen mogelijk is en de voorkeur verdient. Gedeputeerde Staten steunen deze conclusie.

In het Uitwerkingsplan hebben Gedeputeerde Staten aangegeven welke beperkende maatregelen een rol dienen te spelen bij verdere invulling van het gebied.

De gemeente zal deze adviezen moeten gebruiken wanneer ze tot een definitief en concreet ingevuld plan voor deze locatie komt. Met exploitanten zal de gemeente onderzoeken wat toelaatbaar is en welke maatregelen moeten worden getroffen. De gemeente zal in het planproces ook een Project-MER dienen uit te voeren.

Bron: Blik op het nieuws

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Dit is een website van BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat